Izbornik

 

Opće informacije 
Nositelj predmeta   Dr. sc. Ivan Miloš, prof. v. š.
Naziv predmeta  Tehnologija i organizacija cestovnog prometa
Studijski program  Stručni studij Cestovni promet
Status predmeta  Obvezni
Godina/semestar  III./V.
Bodovna vrijednost i način  izvođenja nastave  ECTS opterećenje studenata: 4
Broj sati (P + V + S) 30 P + 30 S

 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je naučiti studente zadani sadržaj te kod studenata razvijati sposobnost logičkog zaključivanja i analitičkog razmišljanja pri rješavanju utvrđene problematike u poduzeću za cestovni promet te pri projektiranju i aplikaciji tehnoloških i organizacijskih projekata za postizanje veće konkurentnosti poduzeća na liberalnom tržištu cestovnim prometnih usluga.
Sadržaj predmeta
Temeljna načela tehnologije prometa općenito te kopnenog i cestovnog prometa posebno. Sustavni pristup tehnologiji prometa i njegove temeljne faze. Struktura tehnologije i organizacije kopnenog i cestovnog prometa. Tehnički i tehnološki parametri cestovnog prometa. Obilježja prijevoznih zahtijeva putnika u međumjesnom prijevozu. Analiza postupaka i toka supstrata. Metode kvantifikacije prijevoznih zahtijeva. Transportni koeficijent. Transportni uređaji kao element tehnologije prometa.
Prijevozna sredstva kao element tehnologije kopnenog-cestovnog prometa. Vremenska analiza prijevoznih sredstva u cestovnom prometu. Razdioba tereta na prijevoznom sredstvu kao element opterećenja potrošnje guma i sigurnosti vožnje. Pokazatelji uspješnosti djelovanja prijevoznih sredstava u funkciji financijskih pokazatelja. Kriteriji rasporeda rada prijevoznih sredstava i operativnog osoblja. Metodologija izbora. Infrastruktura kao element tehnologije prometa (prometnice, terminali, manipulacijski prostori, garažno-smještajne površine). Temeljne, klasične, suvremene tehnologije cestovnog prometa. Planiranje i projektiranje cestovnog prometa. Matematički modeli i izbor najpovoljnijeg rješenja cestovnog prometa. Informacijski sustav kao element tehnologije cestovnog prometa. Koncepcija projektiranja informacijskog sustava u cestovnom prometu općenito i u pojedinim poduzećima posebno.
Obveze studenata
Redovito i aktivno pohađanje predavanja i seminarske nastave, prezentacija i obrana radova.
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Aktivnost na nastavi – 20%
Kolokviji – 20%
Pismeni ispit – 30%
Usmeni ispit – 30%

Literatura:

Obvezatna:

  1. Miloš, I.: Tehnologija i organizacija intermodalnog prometa: Veleučilište u Rijeci, 2011.
  2. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, FPZ, Zagreb, 2002.

Dopunska:

  1. Baričević, H.: Tehnologija kopnenog prometa, PFR, Rijeka, 2001.
  2. Županović, I., Ribarović, B.: Organizacija i praćenje učinka cestovnih prijevoznih sredstava, FPZ, Zagreb, 1993.
 
Dodatne informacije

 

Idi na vrh