Natječaji


Odluka o poništenju dijela natječaja (4684)


Natječaj za prijem u radni odnos kako slijedi:
1. Jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto položaja I. vrste – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi (voditelj Centra za krš), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od šest mjeseci

Competition for employment as follows
1. One executor for the vacancy of the 1st position – Head of Department in the Central Service (Head of the Karst Center), for a full-time job, of six months probationary period.


Odluka o poništenju dijela natječaja (3131)

Decision on annulment of a part of the competition (3131)


Natječaj za prijem u radni odnos kako slijedi:
1. Jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto položaja II.vrste – voditelj (šef) ispostave, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka postojećeg zaposlenika na rad – radi zamjene.
2. Jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tehnologija prometa i transport.

 

Competition for election and suitable job position, as follows
1. One executor to the position of type II – manager of the branch office, for a specified period of time, in full time, until the return of the existing employee to work – as replacement.
2. One teacher (m / f) in the nominal teaching title of lecturer, Scientific Area: Technical Sciences, Scientific Field: Technology of Transport and Transportation.


 

Odluka o poništenju dijela natječaja (6915)

 

Decision on annulment of a part of the competition (6915)

 


 

Odluka o odabiru pristupnice u radni odnos na radno mjesto u suradničkom ili nastavnom zvanju od asistenta do profesora visoke škole, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Odluka o odabiru pristupnice u radni odnos na radno mjesto položaja I. vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi

Odluka o odabiru pristupnice u radni odnos na radno mjesto položaja II. vrste – voditelj (šef) ispostave

 

Natječaj za prijem u radni odnos kako slijedi:
1. Dva izvršitelja/izvršiteljice u suradničkom ili nastavnom zvanju od asistenta do višeg predavača, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. Jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničkom ili nastavnom zvanju od asistenta do profesora visoke škole, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
3. Jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto položaja I. vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od šest mjeseci
4. Jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto položaja II. vrste – voditelj (šef) ispostave, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od tri mjeseca

Competition for election and suitable job position, as follows
1. Two teachers (m/f) in associate or teaching position from assistant to senior lecturer, scientific area of technical sciences, scientific field of traffic technology and transport, permanent, full time job
2. One teacher (m/f) in associate or teaching position from assistant to college professor, area of social sciences, field of economics, permanent, full time job
3. One executor (m/f) to the position of the 1st kind – the head of the subsection at the central service, permanent, full time job, probation period of six months
4. One executor (m/f) to the position of the 2nd type –branch office chief, permanent, full time job, probation period of three months

 


 

Javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluge subvenicionirane prehrane redovitim studentima u gradu otočcu

 


 

Natječaj za izbor
1. jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tehnologija i transport
2. jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje: Društvene znanosti, znanstveno polje: Pravo

Competition for election and suitable job position, as follows:
1. one teacher (m / f) in a nominal teaching title of a lecturer, scientific area: technical sciences, scientific field: traffic technology of and transport,
2. one teacher (m / f) in a nominal teaching title of a lecturer, scientific area: social sciences, scientific field: law

 


 

Natječaj za izbor i zaposlenje jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju profesor visoke škole, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija

Competition for election and suitable job position, as follows: one teacher at the job position of the 1st kind in the teaching position of college professor, in the scientific area: social sciences, scientific field: economy, for an indefinite period, full time job.

 


 

Natječaj za izbor i zaposlenje jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Tehnologija prometa i transport

Competition for the election and employment of one teacher (m/f) in the teaching position of a lecturer – scientific area of Technical Sciences, scientific field of traffic technology and transport

 


 

Natječaj za izbor:
1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje društvene znanosti, polje pravo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Application for the election and employment to the positions:
1. one teacher (M/ F) in associate title of assistant in the scientific area of Technical science, field of traffic and transport technology, for terminated period, full-time job.
2. one teacher (M / F) in associate title of assistant in the scientific area of Social science, field of law, for terminated period, full-time job.

 


 

Natječaj za izbor nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu viši predavač u području društvenih znanosti, polje kineziologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u punom radnim vremenom.

One teacher in the teaching position of a senior lecturer in the scientific area of Social Sciences, field of Kinesiology

 


 

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 


 

Natječaj za izbor:
1. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno na¬stavno zvanje predavač ustavnog prava (znanstveno po-dručje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo),
2. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavač marketinških kolegija (znanstveno po¬dručje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija),
3. jednog nastavnika (m/ž ) u nastavno zvanje predavač (znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Application for the election and employment to the positions:
1. one teacher (m / f) in the nominal teaching position of lecturer of the constitutional law (scientific area of Social Science, scientific field of Law)
2. one teacher (m / f) in the nominal teaching position of lecturer of marketing courses (scientific area of Social Science, scientific field of Economics)
3. one teacher (m/f) in the teaching position of lecturer (scientific area of Humanities, field of Philology) for indefinite period in a full-time job

 


 

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 


 

Natječaj za izbor:
1. jednog izvršitelja u nastavno zvanje profesor visoke škole za znanstveno područje društvene znanosti, polje politologija,
2. jednog izvršitelja u nastavno zvanje profesor visoke škole za znanstveno područje društvene znanosti, polje pravo,
3. jednog izvršitelja u suradničko zvanje aistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport,
4. jednog izvršitelja u suradničko zvanje asistent za znanstveno područje društvene znanosti, polje pravo

 

Application for the election and employment to the positions:
1. one teacher (M/F) in the teaching position of college professor in the scientific field of Social science, field of Political science, for interminated period, full-time job.
2. one taecher (M/F) in the teaching position of college professor in the scientific field od Social science, field of Law, for interminated period, full-time job.
3. one teacher (M/F) in associate title of assistant in the scientific field of Technical science, field of Traffic and transport technology, for terminated period, full-time job.
4. one teacher (M/F) in associate title of assistant in the scientific field of Social science, field of Law, for terminated period, full-time job.

 


 

Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvene znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

 

Competition for the election of a teacher in the teaching position of a lecturer in the scientific field social sciences, field Information and communication science

 


 

2. Ponovljeni Javni natječaj za prodaju službenog automobila Peugeot 407

Obrazac ponude za kupnju službenog vozila

 


 

Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje: humanističke znanosti (6), polje: filologija (6.03), grana: germanistika (6.03.05) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice s bolovanja.

 

Competition for the election of a teacher in the teaching position of a lecturer in the scientific field: Humanities (6), field: Philology (6.03), branch: German studies (06.03.05) for a limited period of time in a full-time job until the return of the employee having off period.

 


 

Izvješće o prijavama kandidata na natječaj za izbor dekana/ice

Objava programa rada kandidata prijavljenih na natječaj za izbor dekana/ice:

dr.sc. Vlatka Ružić,dipl.oec.

Kristina Devčić, univ.spec.oec.

dr.sc. Aleksandar Skendžić, prof.

 


Poništenje prethodnog i raspisivanje novog Natječaja za izbor dekana Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Annulment of the Application and new Application for the election of the Dean of the Polytechnic ˝Nikola Tesla˝ in Gospić

Odluka o poništenju Natječaja za izbor dekana Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Natječaj za izbor dekana Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću

Application for the election of the Dean of the Polytechnic ˝Nikola Tesla˝ in Gospić


Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje: društvenih znanosti (5.), polje: ekonomija (5.01).

Dopuna Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje: društvenih znanosti (5.), polje: ekonomija (5.01).

Application for selection of a teacher in the teaching position of senior lecturer in the scientific field: social sciences (5), field: economics (5.01).


 

Poništenje Natječaja za izbor dekana Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

Cancellation of the competition for the Election of the Dean of the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić

 

Natječaj za izbor dekana Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

Application for the Election of the Dean of the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić

 


Application for: One teacher in the teaching position and for the work position of senior lecturer

Natječaj za izbor jednog nastavnika/nastavnice za nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste viši predavač iz znanstvenog područja društvene znanosti, polje pravo, grana građansko pravo i građansko procesno pravo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu