Prijave za upis putem razredbenog postupka do 20. rujna

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću je na 231. sjednici Stručnog vijeća održanoj 06. rujna 2019. godine donijelo Odluku o produljenju roka prijava na Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla u Gospiću u akademskoj godini 2019/2020. – upis putem prijava na natječaj – razredbeni postupak, u II. upisnom roku, do 20. rujna 2019. godine.

Upisi na sve preddiplomske stručne studije u II. roku provoditi će se 27. rujna 2019. godine.

Ostale informacije o prijavi možete pronaći u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta „Nikola Tesla u Gospiću u akademskoj godini 2019/2020. – upis putem prijava na natječaj – razredbeni postupak (Klasa: 003-08/19-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-19-265) od 12. travnja 2019. godine.

Odgovore na sva dodatna pitanja moguće dobiti na broj tel. 053/771-427 ili 053/652-310. ili email evidencija.studija@velegs-nikolatesla.hr