Studentska anketa

Mole se studenti da ispune anketu o zadovoljstvu kolegijima i nastavnicima putem ISVU sustava.

Anketa je anonimna i dostupna je od 13. siječnja 2020. do 29. veljače 2020. godine.

Marija Baburić Vranešić, v.pred. – prodekanica za nastavu