dr.sc. Branislav Šutić

dr.sc. Branislav Šutić

prof.v.š.

Prodekan za razvoj i financije

mail: bsutic@velegs-nikolatesla.hr
kabinet: U Otočcu
telefon: /

Kolegiji na poslovnom odjelu:

Državno i političko uređenje i politička ekonomija Republike Hrvatske

 

Kolegiji na prometnom odjelu:

Državno i političko uređenje Republike Hrvatske

 

Kolegiji na Upravnom odjelu:

Državno i političko uređenje i politička ekonomija Republike Hrvatske

Lokalna samouprava

Šutić, B.(2008): „Teoretski aspekti fiskalnog federalizma“, Informator 5316, str.13-34;

Paran, Z., Šutić, B., Šego, D. (2009.): „Odabir i obrazovanje kadrova za rad u logističkoj firmi“, Suvremeni promet 5 ;

Šutić, B., Ružić, V.(2009.): „Utjecaj političkog marketinga i odnosa s Javnošću na ishod izbornih kampanja“, Zbornik Veleučilišta u Šibeniku, Šibenik.

Šutić, B. (2009.): „Kulturelle Bestimmung des Tourismus nach der Wende“, Mitteleropa-Symposium 15.-17. Oktober 2009“ 1989 und Mitteleuropa.20 Jahre nach dem Fall des eisernen Vorhangs“, IUC Dubrovnik;

Zovko, J., Šutić, B., Trešćec, N., Drilo, K., Periša, A.(2009.): „Filozofijsko značenje kulture i kulturnoga identiteta“, -znanstveni projekt-Sveučilište u Zadru, šifra projekta 269-1911113-2615

Šutić, B.; Rotim, F., Baković, I. (2009.): „Tehnologija pisanja znanstvenog članka“, Suvremeni promet 6.

Rotim, F., Šutić, B., Baković, I. (2010.): Stručni studiji u Republici Hrvatskoj: Mreža i kvaliteta, Pregledni član,ak – Review, Suvremeni promet, Vol. 30, br. 3-4/10, Zagreb.

Šutić, B.: (2010.) „Bereicherung durch die kulturelle Alterität, Studia philosophica Andreas Arndt/Jure Zovko Jaderensia ed. Wehrhahn – Verlag Hannover 2010.;

Šutić,B. (2010.): Prilagodba izbornog sustava Republike Hrvatske izbornim sustavima Europske unije“, Zbornik radova znanstvenog skupa „Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska unija“, Pravni fakultet, Split, svibanj 2010. godine, str. 207. – 221.

Šutić, B.(2011.): „ Državno i političko uređenje Republike Hrvatske“, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb;

Šutić, B.(2011.): „Politički sustav Republike Hrvatske i sudjelovanje nacionalnih manjina u procesima upravljanja“, regionalna škola manjinskih prava, Medulin, 13. Rujna 2011.

Šutić, B., Ružić, V. (2012.): „Razvojni potencijal zdravstvenog i sportskog turizma u zaštićenom području na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera“, Međunarodna konferencija o turizmu i sportu, Međimursko Veleučilište, Čakovec:

Šutić, B., Ružić, V. (2013.):“ Krizni menadžment u zaštićenom području: ekološki rizici ekspanzivnog turističkog razvoja Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik radova Konferencije “Dani kriznog upravljanja” – pregledni članak ( rad je prihvaćen u 2012. a konferencija sa izlaganjem rada se održava 28. i 29. 05. 2013 u Zagrebu)

Šutić, B., Ružić, V. (2013.): „Krizni menadžment u zaštićenom području: ekološki rizici ekspanzivnog turističkog Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zbornik radova konferencije Dani kriznog upravljanja, 28./29.05.2013., Veleučilište Velika Gorica.

Šutić, B., Ružić, V. (2013.): Politika poslovanja i upravljanja javnim ustanovama zaštićenog područja: Javna ustanova “Nacionalni park Plitvička jezera”- primjer učinkovitog održivog poslovanja, 1. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “izazovi današnjice”, Šibenik, 19.-20.09.2013.

Šutić, B., Erceg, F. (2013.): Političke strategije razvoja ruralnih područja, konferencija „Održivi razvoj ruralnih krajeva“ 17./18. 10.2013., Veleučilište Nikola Tesla, Gospić

Šutić, B., Lulić, D. (2013.): Javna uprava u kontekstu ulaska u Europsku uniju; izazovi organizacije i politička perspektiva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Prva međunarodna znanstveno stručna konferencija Fedor Rocco, 06.12.2013., Visoka poslovna škola Zagreb

Ružić, V., Šutić, B. (2013.): Ecological risks of expansive tourist development in protecred areas – case study Plitvice lakes national park Collegium Antropologicum

Šutić, B., Ružić, V. (2013.): Istraživanje socijalne dimenzije upravljanja razvojem zaštićenih područja na primjeru JU Nacionalni park Plitvička jezera”, časopis Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica